Polityka prywatności
 1. Postanowienia ogólne
  1. Polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) Sklepu internetowego prowadzonego przez Agnieszkę Makłowicz i Roberta Makłowicza działających wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą: Makłowicz S.C. Agnieszka Makłowicz, Robert Makłowicz (pełne dane poniżej), na stronie internetowej: https://maklowicz.sklep.pl/, pod zastrzeżoną nazwą handlową (znak towarowy słowno-graficzny): Ajde! Robert Makłowicz (dalej jako: „Sklep internetowy” lub „Sklep Makłowicz!”) ma charakter informacyjny, a jej celem jest przedstawienie Państwu zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym. Oznacza to, że dokument ten nie stanowi dla Państwa źródła obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Pośród zasad przetwarzania znajdują się podstawy, cele oraz okres przez jaki dane osobowe będą przetwarzane.
  2. Definicje zawartych w tekście określeń rozpoczynających się od wielkiej litery, znajdą Państwo w Regulaminie Sklepu internetowego lub po kliknięciu w następujący link: https://maklowicz.sklep.pl/pl/i/Regulamin/17 .
 2. Administrator Danych osobowych

Administratorem Państwa Danych osobowych jest:

 • Agnieszka Makłowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agnieszka Makłowicz MAKŁOWICZ, ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków, NIP: 6771764655, REGON: 357022108,

oraz

 • Robert Makłowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Robert Makłowicz, ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków, NIP: 6761557819, REGON: 367898637,

działający wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą: Makłowicz S.C. Agnieszka Makłowicz, Robert Makłowicz, NIP: 6762215848, REGON: 356543609, pod adresem: ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków (dalej jako: „Administrator”).

 1. Kontakt z Administratorem

Administrator jest dla Państwa dostępny poprzez następujące kanały kontaktowe:

 • e-mail: ferdynand@maklowicz.pl ;
 • telefon: +48 512004240 – opłata jak za standardowe połączenie, wg. cennika operatora.
 1. Główna podstawa i cele przetwarzania Państwa Danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawowym aktem prawnym, który określa zasady przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Pełny tekst w/w rozporządzenia dostępny jest pod następującym adresem internetowym: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  2. Poprzez dane osobowe należy rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej jako „Dane osobowe” lub „Dane”);
  3. Państwa Dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych. Wymieniona wyżej różnorodność, zarówno celów jak i podstaw prawnych zależy od rodzaju działań podejmowanych zarówno przez Klienta jak i Administratora;
  4. Głównym celem przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest zawarcie umowy oraz jej późniejsza realizacja. Ponadto, Sklep internetowy może przetwarzać Dane osobowe w celach marketingowych, statystycznych, podnoszenia jakości obsługi czy też realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
 2. Szczegółowe określenie celów, podstaw oraz okresu przetwarzania Danych osobowych
  1. Zamówienie złożone w Sklepie Makłowicz

                                      Dane osobowe, które przekażą Państwo w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym, jak również dane zebrane w związku z Państwa innymi aktywnościami na stronie internetowej Sklepu internetowego (takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gosp./siedziby/dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego/komórkowego, numer rachunku bankowego oraz w przypadku podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego również NIP, REGON oraz nazwa firmy), mogą być lub są przetwarzane na następujących podstawach oraz w następujących celach:

 • Wykonanie Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, również przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane są przetwarzane lub przechowywane przez czas niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej;

 • Działania marketingowe oraz statystyczne i analityczne podejmowane bezpośrednio przez Administratora, jak również jego partnerów biznesowych (wykaz partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem danych

dostępny jest na żądanie w każdym czasie).

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane są przetwarzane lub przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, udzielonej przez osobę, której dane dotyczą;

 • Działania związane z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, tj. marketingiem bezpośrednim, poprzez przetwarzanie danych osobowych w celu zwiększenia sprzedaży oraz dbałości o wizerunek oraz dobre imię Sklepu internetowego.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane są przetwarzane lub przechowywane do momentu istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu;

 • Działania związane ze złożeniem reklamacji (formularz reklamacyjny), niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora. Rozpatrzenie reklamacji, następnie ich rozliczenie, jak również prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dane są przetwarzane lub przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa odnośnie przechowywania ksiąg rachunkowych;

 • Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą zostać podniesione zarówno przez Administratora jak i wobec niego. Są to prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub osoby trzecie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane są przetwarzane lub przechowywane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, zgodnie z terminami wskazanymi przez przepisy prawa w Kodeksie cywilnym;

 • Statystyka i analiza przepływu danych i klientów w Sklepie internetowym. Prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane są przetwarzane lub przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, zgodnie z terminami wskazanymi przez przepisy prawa w Kodeksie cywilnym;

 • Korzystanie ze Sklepu internetowego i jego prawidłowe działanie. Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający przede wszystkim na zapewnieniu dostępu do prawidłowo działającego Sklepu internetowego. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane są przetwarzane lub przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, zgodnie z terminami wskazanymi przez przepisy prawa w Kodeksie cywilnym. 

 1. Odbiorcy danych osobowych
  1. Sklep internetowy wymaga dla swojego prawidłowego działania, korzystania przez Administratora z usług podmiotów trzecich, które zapewniają rozwiązania informatyczne oraz organizacyjne, mające na celu umożliwienie prowadzenia działalności Sklepu internetowego. Ponadto, również od działań Klienta zależy czy, jakie dane i kto będzie je przetwarzał;
  2. Partnerzy Administratora, przetwarzający dane osobowe w ograniczonym zakresie, mogą odpowiadać za techniczne utrzymanie strony Sklepu internetowego, prowadząc usługi hostingu, poczty elektronicznej, ankietowania oraz wsparcia w bieżącym funkcjonowaniu strony Sklepu internetowego. Administrator udostępnia wybranym podmiotom dane osobowe, aby móc je wykorzystać zgodnie z celem przetwarzania wskazanym w niniejszej polityce prywatności;
  3. W przypadku płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia dane osobowe podmiotowi obsługującymi w/w płatności;
  4. Po złożeniu zamówienia i wyborze opcji dostawy za pomocą przesyłki kurierskiej lub pocztowej, Administrator udostępnia dane osobowe podmiotowi realizującemu dostawę przesyłki. W sytuacji gdy, ekspedycja zamówienia następuje z magazynu prowadzonego przez podmiot trzeci, Administrator przekazuje dane osobowe temu podmiotowi w zakresie niezbędnym do wykonania celu, jakim jest realizacja dostawy złożonego zamówienia;
  5. Po dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym oraz wyrażeniu zgody na przeprowadzenie ankiety satysfakcji Klienta, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta podmiotowi dostarczającemu system do ankietowania satysfakcji Klienta z zakupów;
  6. Administrator korzysta z zewnętrznych usług księgowych oraz prawnych i windykacyjnych. Administrator udostępnia w/w podmiotom dane osobowe, w zakresie niezbędnym do realizacji celów zgodnych z niniejszą polityką prywatności;
  7. Administrator dobiera partnerów biznesowych tak, aby zapewniali oni respektowanie przepisów RODO oraz dysponowali odpowiednimi środkami technicznymi oraz organizacyjnymi.
 2. Odbiorcy danych osobowych do państw trzecich, spoza EOG
  1. Administrator w ramach bieżącej działalności korzysta z narzędzi oferowanych przez firmy zagraniczne, w tym Google (Alphabet Inc.) oraz Facebook (Meta Platforms Ireland Inc.). W związku z powyższym, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym Administrator dokłada wszelkich starań, aby podmioty trzecie, do których są przekazywane dane osobowe, zapewniali odpowiedni poziom ich ochrony.
 3. Profilowanie
  1. Administrator aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie Sklepu internetowego, może korzystać z profilowania. Profilowanie stanowi element marketingu bezpośredniego poprzez prezentowanie Klientom reklam, rabatów czy przypominanie o niedokończonych Pozwala to Administratorowi na lepsze dopasowanie oferty do swojego grona odbiorców;
  2. Profilowanie to proces zautomatyzowany. Opierający się na analizie zachowania Klienta na stronie Sklepu internetowego lub prognozie takiego zachowania;
  3. Profilowanie poprzez wskazane wyżej działania, tj. m.in.: prezentacja rabatów, reklam etc. nie wpływa na swobodę podejmowania decyzji przez Klienta;
  4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 4. Informacje handlowe
  1. Administrator oraz wybrane podmioty współpracujące z nim, posiadają techniczne możliwości rozsyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail, sms);
  2. Administrator może komunikować się z Klientem na odległość, po wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowej.
 5. Zabezpieczenie danych osobowych

        Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były odpowiednio zabezpieczone. Dane osobowe są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zabezpieczone m.in. poprzez (Administrator w celu zachowania jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych podaje jedynie kilka środków technicznych chroniących dane osobowe):

 • Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego;
 • Dostęp do Konta Klienta zabezpieczony loginem oraz hasłem;
 • Zabezpieczenie danych zgromadzonych w Sklepie internetowym przed nieuprawnionym dostępem.
 1. Prawa przysługujące osobom, których dane są przechowywane lub przetwarzane
  1. Prawo cofnięcia zgody – zgodnie z art. 9 ust. 2 lit a) RODO oraz z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez nią zgody, mają prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonane zgodnie z prawem przed cofnięciem zgody;
  2. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  3. Prawo do wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane osobowe dotyczą i są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (interes publiczny, zadania publiczne), ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących. Ponadto, osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wnieść w każdym czasie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim;
  4. Prawo do żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania – w sytuacji gdy zachodzi nieprawidłowość danych osobowych (sprostowanie) lub gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem (usunięcie);
  5. Prawo do dostępu do danych osobowych – osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych.
 2. Realizacja uprawnień osób, których dane osobowe dotyczą

        Osoba, której dane osobowe dotyczą i która posiada uprawnienia zawarte w pkt. powyżej oraz chce z nich skorzystać, ma możliwość nawiązania w tym celu kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości/pisma drogą elektroniczną lub listem tradycyjnym na dane teleadresowe wskazane pod następującym linkiem: https://maklowicz.sklep.pl/pl/i/Kontakt-i-dane-firmy/9 .

 1. Odnośniki do innych stron internetowych

        Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Powyższa polityka prywatności dotyczy jedynie wskazanych działań Administratora. Administrator zaleca zapoznanie się z politykami prywatności zawartych na stronach internetowych, do których mogą odsyłać odnośniki ze strony Sklepu internetowego.

 1. Od kiedy obowiązuje niniejsza polityka prywatności oraz sposób komunikacji ewentualnych zmian.

        Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 06.01.2024r. Administrator wskazuje, że Polityka prywatności Sklepu internetowego może ulec zmianie. Administrator każdorazowo, w razie wprowadzania zmian w polityce prywatności Sklepu internetowego poinformuje o tym na stronie Sklepu internetowego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl