Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Sklep Makłowicz”

Niniejszy regulamin określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta. Jest on skierowany zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców, z zastrzeżeniem, że nie wszystkie zapisy Regulaminu stosuje się do obu grup Klientów. 

Sklep internetowy „Sklep Makłowicz” dostępny pod adresem: https://maklowicz.sklep.pl/, jest prowadzony przez: Agnieszkę Makłowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Agnieszka Makłowicz MAKŁOWICZ, ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków, NIP: 6771764655, REGON: 357022108, oraz Roberta Makłowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Robert Makłowicz, ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków, NIP: 6761557819, REGON: 367898637, działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą: Makłowicz S.C. Agnieszka Makłowicz, Robert Makłowicz, ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków, NIP: 6762215848, REGON: 356543609.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca, tj. Agnieszka Makłowicz i Robert Makłowicz działający wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą: Makłowicz S.C. Agnieszka Makłowicz, Robert Makłowicz, ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków, NIP: 6762215848, REGON: 356543609. Informacje o celach, zasadach, podstawach prawnych oraz okresach przetwarzania danych osobowych znajdują się w opublikowanej na Stronie Sklepu Polityce prywatności oraz Polityce cookies (linki do w/w dokumentów są dostępne w pkt. 14 Regulaminu). Dokonywanie zakupów, utworzenie konta w Sklepie, jak również podawanie danych osobowych na Stronie Sklepu jest dobrowolne.

Spis treści:

 1. Definicje;
 2. Kontakt ze Sprzedawcą;
 3. Wymogi techniczne;
 4. Zakupy w Sklepie;
 5. Konto;
 6. Płatności;
 7. Realizacja zamówienia;
 8. Prawo odstąpienia od umowy;
 9. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy;
 10. Reklamacje;
 11. Licencja/Prawa autorskie;
 12. Dane osobowe;
 13. Zastrzeżenia;
 14. Linki.

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy;

Załącznik nr 2: Wzór formularza reklamacyjnego (wymiana lub naprawa);

Załącznik nr 3: Wzór formularza reklamacyjnego (obniżenie ceny);

Załącznik nr 4: Wzór formularza reklamacyjnego (odstąpienie od Umowy po wcześniejszym żądaniu naprawy lub wymiany);

Załącznik nr 5: Wzór formularza reklamacyjnego (żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku istotnego braku zgodności towaru z umową bez wcześniejszego skorzystania z naprawy/wymiany);

 

 1. Definicje

1.1 Administrator - Administratorem Państwa Danych osobowych jest:

      Agnieszka Makłowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agnieszka Makłowicz MAKŁOWICZ, ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków,  NIP: 6771764655, REGON: 357022108;

      oraz

      Robert Makłowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Robert Makłowicz,  ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków, NIP: 6761557819, REGON: 367898637,

      działający wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą: Makłowicz S.C. Agnieszka Makłowicz, Robert Makłowicz, ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków, NIP: 6762215848, REGON: 356543609;

1.2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.3. Formularz odstąpienia od Umowy – formularz za pomocą, którego Klient może odstąpić od zawartej ze Sklepem Umowy sprzedaży;

1.4. Klient/Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie;

1.5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.6. Konsument- konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

1.7. Konto – usługa elektroniczna w postaci zbioru danych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, do której dostęp dla Usługobiorcy jest zindywidualizowany i chroniony loginem oraz hasłem ustalanymi przez niego;

1.8. Kupujący uprzywilejowany- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany;

1.9. Przedsiębiorca uprzywilejowany- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.);

1.10. Regulamin- niniejszy regulamin;

1.11. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, wystawiona na Stronie Sklepu do sprzedaży, stanowiąca przedmiot Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą;

1.12.Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego;

1.13. Polityka prywatności - dokument informacyjny zawierający zasady przetwarzania Danych osobowych, dostępny na stronie Sklepu internetowego;

1.14. Polityka cookies – dokument informacyjny o stosowanych na Stronie Sklepu narzędziach analitycznych oraz śledzących;

1.15. Sklep/Sklep internetowy/Sklep Makłowicz – sklep internetowy Sklep Makłowicz prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://maklowicz.sklep.pl;

1.16. Sprzedawca– Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

      Agnieszka Makłowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agnieszka Makłowicz MAKŁOWICZ, ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków,  NIP: 6771764655, REGON: 357022108;

      oraz

      Robert Makłowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Robert Makłowicz, ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków, NIP: 6761557819, REGON: 367898637,

      działający wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą: Makłowicz S.C. Agnieszka Makłowicz, Robert Makłowicz, NIP: 6762215848, REGON: 356543609, pod adresem: ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków;

1.17. Strona – strona internetowa pod, którą działa Sklep Makłowicz, tj.: https://maklowicz.sklep.pl;

1.18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą;

1.19. Usługa elektroniczna – usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem Strony Sklepu przez Usługodawcę dla Usługobiorcy. Jednocześnie wskazuje się, że usługa ta nie jest Towarem/Produktem;

1.20. Usługobiorca – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również w wypadkach prawem wskazanych osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, korzystający z Usługi elektronicznej;

1.21. Usługodawca - Sklep internetowy;

1.22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone za pośrednictwem Strony Sklepu, bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru;

1.23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

1.24. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 

2. Kontakt ze Sprzedawcą

2.1. Adres pocztowy: ul. Tadeusza Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków;

2.2. Adres e-mail Sklepu: shop@maklowicz.sklep.pl;

2.3. Telefon: +48 512004240;

2.4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Sport Team sp. z o.o., ul. Albatrosów 10, 30-716 Kraków, z dopiskiem „Sklep Makłowicz”;

2.5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: Sport Team sp. z o.o., ul. Albatrosów 10, 30-716 Kraków, z dopiskiem „Sklep Makłowicz”.

 

3. Wymogi techniczne

3.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu;
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

3.2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

4. Zakupy w sklepie

4.1. Ceny towarów widoczne w Sklepie zawierają podatek VAT i są całkowitymi cenami za towar.

4.2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

4.3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4.4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

4.5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

4.6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

4.7. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne korzystanie z Usługi elektronicznej, tj. nie jest konieczne zakładanie Konta.

4.8. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 

5. Konto

5.1. Założenie Konta w Sklepie jest możliwe po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Sklepu, zaakceptowaniu Regulaminu oraz kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”.

5.2. Dane konieczne do rejestracji Konta to adres e-mail oraz hasło do Konta.

5.3. Usługa elektroniczna w postaci Konta jest usługą świadczoną przez Usługodawcę bezpłatnie oraz przez czas nieoznaczony.

5.4. Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z Usługi elektronicznej w każdej chwili.

5.5. Rezygnacja z Usługi Elektronicznej odbywa się poprzez poinformowanie Usługodawcy o takim zamiarze za pomocą wiadomości e-mail, przesłaną na adres: ferdynand@maklowicz.pl .

 

6. Płatności

6.1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego    za pośrednictwem platformy płatniczej:

      - Płatności Shoper.

6.2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

6.3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

6.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

6.5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur/rachunków elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

6.6. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

 • Karty płatnicze:
 • Visa;
 • Visa Electron;
 • MasterCard;
 • MasterCard Electronic;
 • Maestro.

6.7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia podstawy do zwrotu środków.

 

7. Realizacja zamówienia

7.1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

7.2. Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.

7.3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu i zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7.4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

7.6. Towary zakupione w Sklepie są dostarczane, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący, w następujący sposób:

 • do paczkomatów InPost,
 • usługą InPost Kurier. 

 8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem ust. 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
 • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

8.3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w ust.2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

8.4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia   innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8.7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w  pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.9.  Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Sport Team sp. z o.o., ul.Albatrosów 10, 30-716 Kraków, z dopiskiem „Sklep Makłowicz”, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

8.10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8.11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8.12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

9. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

9.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 8 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10. Reklamacje

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji dotyczących Produktów, Usług elektronicznych, Umów sprzedaży jak również  innych reklamacji związanych z działalnością Sprzedawcy.

10.2. Podstawa oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy zostały w szczególności uregulowane w Kodeksie cywilnym, Ustawie o prawach konsumenta oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu (rzeczy ruchomej) zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze  Sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art.556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt  zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu (rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem rzeczy  ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego  przez Klienta na podstawie Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o prawach konsumenta.

10.5. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o prawach konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku   zgodności Produktu z Umową sprzedaży.

10.6. Reklamację można złożyć za pomocą formularza reklamacyjnego przesłanego na adres e-mail Sklepu lub pocztą tradycyjną na adres: Sport Team sp. z o.o., ul. Albatrosów 10, 30-716 Kraków, z dopiskiem „Sklep Makłowicz”.

10.7. W sytuacji gdy zmianie ulegną dane kontaktowe Klienta w trakcie trwania procesu reklamacyjnego, jest on zobowiązany do podania Sprzedawcy aktualnych danych kontaktowych.

10.8. Do reklamacji, Klient może dołączyć zdjęcia lub inne materiały, które będą pomocne przy rozpatrywaniu reklamacji.

10.9. Sprzedawca zastrzega, że może się zwrócić do Klienta o przesłanie zdjęć lub innych materiałów w celu rozpatrzenia reklamacji.

10.10. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres: Sport Team sp. z o.o., ul.Albatrosów 10, 30-716 Kraków, z dopiskiem „Sklep Makłowicz”.

10.11. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

10.12. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w ust. 2 Regulaminu.

10.13. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od złożenia reklamacji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

10.14.  W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego       przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

11. Licencja/Prawa autorskie

11.1. Wyłączne prawa do Treści, zamieszczonych przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów na stronie Sklepu internetowego lub udostępniane w innych miejscach w ramach prowadzenia Sklepu internetowego, a w szczególności nazwa Sklepu, znak towarowy (graficzny i słowny), grafiki, zdjęcia, obrazy, ilustracje, pliki dźwiękowe, zawartych na Stronie Sklepu podlegają ochronie  prawnej i przysługują Sprzedawcy lub jego kontrahentom.

11.2. Prawa do Treści zamieszczanych na Stronie Sklepu przez Klientów należą do Sprzedawcy. Wyjątek stanowią treści zamieszczone na Stronie Sklepu z uprzednim uzgodnieniem innych warunków.

11.3. Niedozwolone jest jakiekolwiek użycie, kopiowanie, udostępnianie Treści oraz innych dóbr niematerialnych prawem chronionych wymienionych w ust. wyżej, w innym celu, niż przeznaczony.

11.4. Niedozwolone jest kopiowanie, przerabianie, wykorzystywanie do tworzenia innych utworów w rozumieniu ustawy o  Prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. z późn. zm.

11.5. Wykorzystanie jakichkolwiek z wymienionych wyżej materiałów/dóbr niematerialnych prawem chronionych, w szczególności w celach zarobkowych, wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy. Wyjątek stanowią przypadki prawem dozwolone, np.: pobieranie i drukowanie plików  tekstowych na własny użytek.

 

12. Dane osobowe

12.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas  korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące  przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na  zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu     Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

12.2.  Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

 • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

12.3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

12.4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

12.5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

12.6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z ust.2 Regulaminu.

12.7.  W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Zastrzeżenia

13.1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze  bezprawnym.

13.2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

13.3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

13.4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

13.5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.

13.6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest, w granicach prawem dopuszczonych, ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego oraz do dwóch lat od wydania towaru.

13.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

13.8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała   wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych  Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

13.9. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

13.10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeks Cywilny oraz  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa o prawach konsumenta.

14. Linki

14.1. Link do polityki prywatności: https://maklowicz.sklep.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/16

14.2. Link do polityki cookies:

14.3.  Link do Formularza reklamacyjnego:

Pobierz załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Pobierz regulamin sklepu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl